Schiphol Taxi Amsterdam TVNS - Taxi Voordelig Naar Schiphol - Taxi naar/van Schiphol voor een goedkope/voordelige Taxi prijs

 
 
TVNS.NL
INFORMATIE
SAMENWERKEN
ALGEMEEN


TaxiVoordeligNaarSchiphol.NL

Betaling van de geboekte rit
De betaling is contant aan de chauffeur

De berekende prijzen zijn voor een Taxi (1 t/m 4 pers.)

Bij 3 of 4 personen met veel bagage zal er ook een bustoeslag berekend worden

voor een Taxibusje ( 5 t/m 8 pers.) geldt een toeslag van Euro 5,00 per rit

Combinatieritten

TVNS is geen Deeltaxi, u gaat rechtstreeks van A naar B

Uitsluitend op uw verzoek zijn combinatieritten mogelijk.
Voorbeeld: als u met vrienden, familie of collega's reist die op verschillende adressen wonen.

Binnen een straal van 5 kilometer berekenen wij Euro 6.00 per extra ophaal/afzetadres.

Geef u svp bij opmerkingen in het boekingsformulier de extra ophaal/afzetadressen door.

TVNS verwerkt deze in het totaalbedrag u krijgt dan een herbevestiging per e-mail.

Vertragingen onderweg
TVNS kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, die het gevolg hebben dat u uw vlucht mist.

U kunt er van op aan dat wij er alles aan zullen doen om dit te voorkomen.

Terugkomst op Schiphol

Na terugkomst op Schiphol belt u direct na de landing met het nummer van de chauffeur welke u heeft gekregen in de bevestiging per e-mail.

U geeft dan uw rit id nummer , naam en plaats van bestemming en het aantal personen door.

Hierna begeeft u zich naar de bagageband en pas als u alle bagage heeft belt u nogmaals met de chauffeur die de rit gaat uitvoeren.
Bij het niet tijdig aan ons doorgeven van veranderingen vervalt uw recht op vervoer en kunt u alleen vervoerd worden op een voor ons passend moment..Vanzelfsprekend doen wij ons best u zo snel mogelijk naar huis te vervoeren.
Bij geboekte Retourritten betaald u de helft van het totaalbedrag contant aan de chauffeur op de heenreis, de andere helft betaald u op de terugreis.
TVNS is niet aansprakelijk voor, door u, foutief opgegeven vluchtgegevens en zal hierdoor geen retourvervoer verrichten als u zich niet binnen 1 uur bij de chauffeur meldt of telefonisch contact heeft opgenomen met TVNS na aankomst van de door u opgegeven aankomsttijd en datum, hieruit voortvloeiend verliest u het recht op vervoer.
Indien u door welke omstandigheden dan ook, zich later meldt bij de chauffeur, of telefonisch bij TVNS, dan 1 uur na afhandeling van de laatste bagage van uw vlucht dan verliest u het recht op vervoer.
Bij het zoekraken van de bagage op het vliegveld wacht onze chauffeur 1 uur op uw komst, nadat u ons of onze chauffeur heeft gemeld dat u uw bagage kwijt bent, komt u later dan dit uur dan kunnen wij u pas vervoeren op een voor ons passend tijdstip.
Indien u hier niet mee akkoord gaat dan verliest u het recht op vervoer.

Kindervervoer
Taxi- en Busvervoer
In bussen en op de achterbank van een taxi is een autostoeltje of zittingverhoger niet verplicht. Kinderen vanaf 3 jaar en volwassenen moeten dan de gordels gebruiken, voor zover aanwezig, en kinderen jonger dan 3 jaar mogen in dat geval los worden vervoerd.

Bagage
Per persoon wordt 1 koffer ( 20 kg) en een kleine reistas meegenomen, heeft u meer bagage geeft u dit dan aan bij de opmerkingen in het aanvraagformulier.
Voor vervoer van Golftassen,Fietsen,Hondenkennels berekenen wij een bustoeslag van Euro 5,00 per rit mits deze door ons mee kunnen worden genomen in de Taxi / Taxibus.

Door het invullen en versturen van het boekingsformulier verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met bovenstaande voorwaarden.

Betalingswijze
De betaling is contant aan de chauffeur, wilt u met creditcard betalen geeft u dit dan aan bij opmerkingen in het bestelformulier..
Geschillencommissie
Om uw belangen/rechten zo optimaal te waarborgen kunt u met uw klacht terecht bijj het Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer. Van toepassing is het Reglement Geschillencommissie Taxivervoer ( per 11 maart 2003 ) van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken, gevestigd Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Privacybescherming
TVNS houdt zich gebonden aan alle wettelijke bepalingen om uw persoonsgegevens te beschermen. Nimmer zal TVNS uw persoonsgegevens aan derden doorgeven en derhalve voor een adequate privacybescherming zorgdragen.

TaxiVoordeligNaarSchiphol
Kopie wordt u toegezonden op aanvraag.

Algemene vervoersvoorwaarden TaxiVoordeligNaarSchiphol
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene vervoersvoorwaarden van toepassing.
Een volledig exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden.
Onderstaand volgt een extract van voornoemde algemene vervoersvoorwaarden,bevattende een (verkorte) willekeurige vermelding van de voor het branche gerelateerde handelsverkeer in het algemeen belangrijkste artikelen.

1.Algemene Bepalingen

1.2.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij TVNS diensten levert aan een derde,hierna te noemen "de opdrachtgever".Afwijkingen van deze algemene vervoersvoorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3.
Indien enige bepalingen van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven en zullen TVNS en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen.

1.4.
Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt de opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de door de opdrachtgever verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling als telefonisch, per fax, per e-mail, of op enige andere wijze verstrekt aan TVNS, zodat een schriftelijke bevestiging door TVNS niet (alsnog) nodig is.

1.5.
In het geval door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden van TVNS, zullen de voorwaarden van TVNS ten alle tijden voorrang hebben, zelfs indien door wederpartij voorrang van zijn voorwaarden is bedongen.

1.6.
Bedingen van de opdrachtgever zijn slechts bindend indien TVNS deze schriftelijk heeft aanvaard.

2.Aanbiedingen en prijzen

2.1.
Alle aanbiedingen door of vanwege TVNS gedaan zijn vrijblijvend, tenzij het in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.2.
TVNS is niet gehouden diensten te verrichten voor vermelde prijs, indien het duidelijk is dat deze prijs berust op een druk-of typefout.

2.3.
TVNS is gerechtigd tenminste drie maanden na een voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever de geldende prijzen en/of tarieven aan te passen.

3.Uitvoering van de overeenkomst

3.1.
TVNS zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. In voorkomend geval overeenkomstig de met de opdrachtgever schriftelijk vastgestelde afspraken en procedure.

3.2.
TVNS is ten alle tijde bevoegd het voertuig te vervangen door een ander (niet perse gelijkwaardig) voortuig.

3.3.
Indien de opdrachtgever aanwijzingen c.q. opdrachten geeft, welke afwijken van de gemaakte overeenkomst, zullen de betreffende werkzaamheden vergoed moeten worden als meerwerk.

3.4.
Alle boetes voortkomend uit het in opdracht uitvoeren van de werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever. Ontheffingen, parkeervergunningen e.d. indien vooraf door de opdrachtgever bij de lokale instanties of landelijke overheden aangevraagd te zijn. Het berijden van zogeheten B-wegen kan ondanks ontheffingen door ons geweigerd worden.

3.5.
Het meenemen van gevaarlijke stoffen, drugs, steek -of slagwapens is ten alle tijden verboden als mede het meenemen van explosieve en/of zuurstofflessen.

3.6.
Bij ritten welke een tijdsspan van 8 uren overschrijden, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een warme maaltijd voor de chauffeur(s).

3.7.
De in Nederland geldende maximum snelheid is voor inhuur van vervoer van toepassing conform de wegenverkeerswet 1994. Voor Taxibussen en Taxi´s gelden de toegestane maximum snelheden, welke staan vastgelegd in het RVV-1990-BABW inzake het wegverkeer. Het is te allen tijde aan de deskundigheid en beoordeling van de chauffeur welke snelheid er wordt gereden.

3.8.
Alle inzittenden zijn verzekerd krachtens de wettelijk verplichte WA-verzekering van onze voertuigen: Taxi-Minibus-Autobus.

3.9.
Onze aansprakelijkheid bij het uitvoeren van onze werkzaamheden wordt beperkt tot het bedrag wat in onderhevig geval door onze verzekeraar wordt uitgekeerd.

3.10.
Op straffe van het verlies van het recht op een klacht in of buiten recht een beroep te doen, indien klachten schriftelijk binnen 8 dagen na vervoersdatum te zijn ingediend ten kantore van TVNS. Indien de klacht van de opdrachtgever gerechtvaardigd is, heeft TVNS het recht om naar eigen keuze de door haar opgestelde declaraties te verlagen, dan wel de uitkomsten van haar dienstverlening kosteloos te verbeteren. Klachten van de opdrachtgever betreffende de uitvoering van de werkzaamheden geven de opdrachtgever nimmer het recht zijn of haar betalingstermijn op te schorten.

4.Betalingen, rente en kosten

4.1

De betaling is contant aan de chauffeur, bij geboekte retourritten betaald u de 1e helft van het totaalbedrag na de heenreis en de anderde helft na de terugreis.4.2.
Alle facturen zullen worden betaald overeenkomstig de betalingscondities. Deze betalingcondities houden in dat de opdrachtgever binnen 8 dagen na factuurdatum de factuur betaald.

Reserveringen/boekingen binnen 24 uur voor uitvoering van de overeenkomst worden gezien als korte termijn -reserveringen en daarbij dient de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur 100 % van het factuurbedrag te hebben betaald.

4.3.
TVNS is gerechtigd, indien hiertoe naar haar oordeel aanleiding toe bestaat, alle overeengekomen werkzaamheden op te schorten c.q. niet uit te voeren zolang door de opdrachtgever niet voldoende zekerheid voor betaling is gesteld, of de door de opdrachtgever voor akkoord getekende bevestiging niet retour is ontvangen door TVNS.

4.4.
De opdrachtgever kan slechts schriftelijk bezwaar maken tegen de factuur, binnen de betalingstermijn.

4.5.
Indien de betaling niet binnen de betalingstermijn heeft plaatsgevonden gesteld onder 4.1. van deze algemene voorwaarden, is de opdrachtgever in verzuim, en de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd, alsmede de administratiekosten van € 25,00 per aanmaning.
4.5.Alle op de invordering van het verschuldigde vallende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag met inbegrip van wettelijke vertragingsrente, met een minimum van € 450,00.

4.6.
In het geval van niet-tijdige betaling of kennelijk verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever heeft TVNS het recht alle nog lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen. Dit onverminderd haar recht terzake volledige schadevergoeding te vorderen.

5.Aansprakelijkheid

5.1.

Via TVNS word u de mogelijkheid geboden om bij de aangesloten vervoerders uw Taxivervoer van/naar Schiphol te bestellen.
TVNS is geen partij bij de via TVNS tot stand gebrachte overeenkomst(en) tussen u en de vervoerder en evenmin is TVNS partij bij de via TVNS gedane aanbieding(en).
De overeenkomst(en) worden rechtstreeks gesloten tussen u en de vervoerder.

5.2.
TVNS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overmacht, waar onder andere inbegrepen verkeer -en weersomstandigheden en invloeden van buitenaf.

5.3.
Behoudens de algemeen geldende rechtsregels is TVNS niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, zowel bij opdrachtgever als bij derden.

5.4.
De eventueel door TVNS te betalen schadevergoeding is beperkt tot de factuurwaarde dan wel tot de door de verrekening aan TVNS uit te betalen schadepenningen.

5.5.
TVNS is niet aansprakelijk voor schade aan derden, welke is veroorzaakt door schending van intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever is gehouden TVNS hiervoor te vrijwaren.

5.6.
In die gevallen waarin TVNS door derden wordt aangesproken voor schade, zal de opdrachtgever TVNS onvoorwaardelijk vrijwaren in die gevallen waarin TVNS ten opzichte van de opdrachtgever niet (meer) aansprakelijk is, hetzij op grond van deze voorwaarden, hetzij anderszins.

5.7.
De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade, materieel en immaterieel, veroorzaakt door handelen van passagiers van de opdrachtgever. Deze schade, inclusief vergoeding van stilstandsuren, wordt verhaald op de opdrachtgever.

6.Overmacht

6.1.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Naast dat geen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TVNS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TVNS niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

6.2.
In geval van overmacht aan de zijde van TVNS wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de overmachttoestand het TVNS onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren. Bij blijvende overmacht is TVNS gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat TVNS gehouden is aan de opdrachtgever enige schade te vergoeden.

7.Wijziging en annulering

7.1.
Alleen met schriftelijke toestemming van TVNS kan een overeenkomst worden geweigerd, geannuleerd of uitgesteld. Bij uitstel van de overeenkomst met meer dan 3 maanden, wordt het factuurbedrag verhoogd met 8% administratiekosten.

7.2.
Bij annulering binnen 24 uur voor de uitvoerdatum berekent TVNS 25% van de overeenkomstkosten als annuleringskosten.

7.3.
De opdrachtgever is verplicht TVNS te vrijwaren tegen vorderingen van derden.

7.4.
Op alle overeenkomsten en de daarbij samenhangende overeenkomsten tussen de opdrachtgever en TVNS is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.


 
TAXI VOORDELIG NAAR SCHIPHOL .NL BEL: 0622722222